gra symulacyjna

dr Joanna Rzońca

SZKOŁA RÓWNOŚCI – SZKOŁA RÓŻNORODNOŚCI

SCENARIUSZ GRY  SYMULACYJNEJ – MATERIAŁ EDUKACYJNY

 

cele ogólne/merytoryczne:

  • rozwijanie krytycznego myślenia i umiejętności wykorzystania go w praktyce;
  • kształtowanie w uczestnikach postawy solidarności, społecznej odpowiedzialności oraz świadomego współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego;
  • wdrożenie w codzienne praktyki społeczne postulatów edukacji równościowej – budowa i pielęgnowanie społeczeństwa demokratycznego;
  • uwrażliwienie uczestników zajęć na potrzeby i problemy osób tworzących wraz z nimi lokalną wspólnotę, a szerzej – funkcjonujących w ramach tego samego społeczeństwa; rozwijanie empatii;
  • uświadomienie uczestnikom istnienia różnorodności społecznej na różnych płaszczyznach życia społecznego (narodowościowej i etnicznej, religijnej, ideologicznej, zdrowotnej, ekonomicznej itd.);
  • rozwijanie kompetencji społecznych uczestników w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji oraz wspierania równości;
  • uwrażliwienie uczestników na obszary dyskryminacji, do których może dojść w danej społeczności (np. w szkole);
  • doskonalenie sposobów rozwiązywania problemów relacyjnych oraz doskonalenie umiejętności pracy zespołowej;
  • kształtowanie u uczestników postawy asertywnej przy równoczesnym poszanowaniu praw innych ludzi.

ZOBACZ CAŁOŚĆ – gra symulacyjna-MLK